طالع بینی حروف ( نسخه کامل )

بيست و چهار لرنينگ | مرجع معتبر آموزشي فارسي زبانان

68 طالع بینی حروف ( نسخه کامل )

محتوای شناسایی شده، مرتبط با این موضوع :

توجه : در اين روش به دليل وجود نداشتن حروف “ گ – پ – چ – ژ ” بايد به جاي اين حروف معادل فارسي آنها را قرار دهيد.


مثال : (ژ ، چ ، گ) = ج / (پ) = ب

“الف”

خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن ميانه رو و با همه ملاحظه کند و
خونگرم مي باشد و با همه کس زود صميمي ميشود و در زندگي در جنگ و جدال و
گفتگو به سر ميبرد و پيراهن سياه بر او نامبارک مي باشد و محنت بسيار مي
کشد و هر چه را طلب کند زود بيابد و مريضي وي هميشه در باد قولنج گردن
وپهلو مي باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ب”

فردي خوش قيافه و زيبا و با محبت و رفيق باز و هميشه مغرور و جيب او خالي و قدر مال دنيا را نداند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ت”

او فردي است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه ميشود
سريع توبه ميکند و اگر دل کسي را برنجاند بسيار نگران و در پي آن است که
دلجويي کند و هميشه احساس تنهايي عجيبي در خود دارد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ث”

فردي است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاري ثابت قدم مي باشد خوش اخلاق
و پر عقل است و پيشاني او پهن ميباشد و در زندگي هرگز محتاج نخواهد شد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ج”

فردي باشد زيبا و خوش اخلاق و با محبت و او هميشه از مريضي شکم رنج
ميبرد و اين مريضي هر چند وقت يکبار اشکار ميشود و دو وجه دارد يا سياه
چهره و قوي استخوان يا سفيد پوست و بزرگ اندام و هميشه سرگردان و آشفته مي
باشد و از کار خود حيران است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ح”

او فردي زيبا و خوش اخلاق و حق گو و کينه اي و حرف را در دل نگه دارد و هميشه در بحث و جدل وجنگ به سر ميبرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“خ”

فردي است زيبا چهره با چشماني درشت با محبت و مقرراتي و هر چه سعي
ميکند رزقش بسيار شود موفق نمي شود و او فردي است عشقي و تنبل و کاهل در
کارها و بايد اين کار را ترک کند تا در زندگي موفق و سر بلند شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“د”

او فردي با ديانت و پر فکر و بشاش و زيبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنيا را نمي داند و هميشه در حال ترقي مي باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ر”

زيبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاري مقرراتي است و در
زندگي براي او سحري مي کنند و در زندگي شکست بزرگي مي خورد و هميشه از درد
سر و زانو در عذاب ميباشد و نسبت به زندگي دلسرد مي گردد و حيران و سر
گردان ميشود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ز”

او فردي است خوش اخلاق ميانه رو و آتشي و هميشه اطرافيان در پشت سر او
بد گويي کنند و او فردي است طمعکار و زيبا چهره و خوش گذران و اگر ايمان
خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتي که بخواهد ميرسد و دست او هميشه از پول
دنيا تهي است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“س”

او فردي ميباشد پر استعداد و با ذوق و سليقه و هميشه بهترين اجناس را
انتخاب مي کند و بسيار مغرور و متکبر ميباشد و هر کاري که ميل داشت انجام
ميدهد و با اطرافيان خود در نزاع و لجبازي بسر ميبرد فردي باشد آتشي مزاج و
هميشه در چشم اهل و اعيان پر هيبت به چشم ميايد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ش”

او فردي است مشفق و مهربان و جنگجو و عصباني و خونگرم و زبان او تلخ
است و هر چه در دنيا به او ضرر برسد از دست و زبان خود ميخورد و اگر زبان
خود را نگه دارد از بلا محفوظ ميماند و بسيار لجباز است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ص”

فردي است حرف شنو و دهن بين و هرکس هر حرفي را با او در ميان بگذارد
سريع باور ميکند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و هميشه در حال ترقي و
فکر ميباشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ض”

او فردي است خوش اخلاق و زيرک و دانا و کينه توز و هميشه نگراني خود را
در ظاهر بروز نميدهد و پيشاني او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها
بسيار دقيق ميباشد و هرگز ياد خدا را فراموش نمي کند و به دنبال هر کار
زشتي توبه مي کند و فردي زرنگ است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ط”

او فردي است پاک و خوش اخلاق و عشقي و خوش گذران و خونگرم و پيراهن سياه بر او خوشايند نيست و دوستي بسيار ميکند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ظ”

او فردي است که ظاهر و باطنش يکي است و خشک و مقرراتي ميباشد و
اطرافيان پشت سر او بد گويي کنند و قدر مال دنيا را نداند و در سينه و اعضا
خالي دارد که نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان آن است که با
دوستان تفريح کند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ع”

او فردي باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتي و
خشک و او هرگز قدر مال دنيا را نميداند و در دوستي با ديگران پاينده و
متعصب و در اول زندگي رنج بسيار کشد و قدر مال دنيا را نداند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“غ”

زيبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتي و احساس نا اميدي کند در فکر ميرود و
به گذشته و آينده خود مي انديشد دانا و عالم است و زندگي را با صلح و
صداقت دوست دارد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ف”

او فردي است آتش مزاج و تند خو و جاهل و زيبا چهره و جنگ جو و خون گرم و
نترس از ناحيه هر چند وقت يک بار مريض و رنج ميکشد و در زندگي چند بار
شکست ميخورد ولي در آينده به مقام و منزلت خوبي ميرسد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ق”

فردي است قادر وتوانا و زيرک و دانا و در هر کاري نقشه بسيار ميکشد و
موفق ميشود هم زيباست و هم خوش اخلاق و فردي است خوش گذران و قدر مال دنيا
را نداند و گاه گاهي با ملايمت و يا خصومت برخورد ميکند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ک”

او فردي است زيبا و خوش اخلاق و زيرک و دانا و زيرک و خشک و مقرراتي و
زبان او تلخ است و هميشه ديگران از زبان او در عذاب ميباشند با يک کلمه حرف
ديگران را برنجاند و هميشه در حال ترقي و فعاليت باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ل”

فردي است زيبا چهره و خوش اخلاق و يکدنده و هميشه جدايي اختيار کند و
غرور خاصي دارد قدر مال دنيا را نمي داند و هميشه متعصب اطرافيان نزديک خود
ميباشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“م”

خوش اخلاق و با محبت و خون گرم و نترس و هميشه اطرافيان پشت سرش بد
گويي کنند و در روبرو از او تعريف و تمجيد کنند او فردي باشد خوش چهره و
چشمان درشتي دارد و در کارهاي خود هميشه کاهلي دارد و زود عصباني ميشود و
سريع خاموش ميشود عشقي ميباشد و در تمام کارها تقاضاي کمک کند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ن”

او فردي است زيبا و خوش اخلاق و کينه توز و دم دمي مزاج ميباشد گاهي
اوقات بسيار خوب و گاهي اوقات بسيار بد و مقرراتي و خشک ميشود همچون قاضي
ميباشد و در حقوق خود و ديگران به ميزان برخورد کند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“و”

فردي است که هميشه به ديگران کمک مي کند و گاهي مغرور ميشود و زبان بد پشت سر او باشد و ديگران بدي او را ميگويند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ه”

او فردي است که هميشه اطرافيان را امر و نهي کند و زيبا چهره و تند خو و آتشي مزاج و طبع او گرم ميباشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

“ي”

او فردي است پر فکر و زيبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد دم دمي
مزاج ميباشد و گاهي بسيار خوب و گاهي بسيار خشک و مقرراتي است او فردي است
چهار شانه و از مريضي شکم گاه گاهي رنج ميبرد.امتیاز بیست و چهار لرنینگ : 10 / | امتیاز مردمی : 1 امتیاز به این محتوا اعطا شده

منبع : بیست و چهار لرنینگ

1) دوستان عزیز در جریان باشید که مطالب طالع بینی حروف صرفا جهت سرگرمی قرار داده شده است.


توجه : تمامی حقوق معنوی سایت متعلق به اعضای آن می باشد و هر گونه کپی برداری از نظر تیم مدیریتی مجاز است.